ค่าชดเชยในกรณีเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีความผิด

ระยะเวลาที่ทำงานในบริษัทค่าชดเชยที่จะได้รับ
3 เดือน – 1 ปีเงินเดือนสุดท้าย 1 เดือน
1 - 3 ปีเงินเดือนสุดท้าย 3 เดือน
3 - 6 ปีเงินเดือนสุดท้าย 6 เดือน
6 - 10 ปีเงินเดือนสุดท้าย 8 เดือน
10 ปีขึ้นไปเงินเดือนสุดท้าย 10 เดือน