ความเปลี่ยนแปลงของคุณแม่

ดัชนีมวลร่างกาย (BMI)
ก่อนตั้งครรภ์
น้ำหนักที่ควรเพิ่มขึ้น
ตลอดการตั้งครรภ์
น้ำหนักที่ควรเพิ่มขึ้นต่อสัปดาห์
ในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3
18.5
(น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์)
ประมาณ 13 – 18 กก. ประมาณ 450 – 580 กรัม
18.5 - 24.9
(สมส่วน)
ประมาณ 11 – 16 กก.ประมาณ 360 – 450 กรัม
25 - 29.9
(น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์)
ประมาณ 7 – 11 กก.ประมาณ 220 – 310 กรัม
30 ขึ้นไป
(เป็นโรคอ้วน)
ประมาณ 5 – 9 กก.ประมาณ 180 - 270 กรัม